Sökande utan formell behörighet masterprogram

Så här bedömer DOCH reell kompetens och undantag för ett masterprogram.

Reell kompetens/undantag

Du kan ansöka om reell kompetens/undantag om du inte har de formella meriter och betyg som behövs för grundläggande behörighet och/eller om du inte uppfyller de formella kraven på eventuell särskild behörighet.

För program på avancerad nivå/masterprogram

Det här grundar sig på Högskoleförordningen 7 kap. 3§, 28§ samt lokala bestämmelser på DOCH.

Reell kompetens och undantag

Du kan ansöka om reell kompetens eller undantag från behörighetskrav om du inte har en kandidatexamen och/eller om du inte uppfyller de formella kraven på eventuell särskild behörighet.

Reell kompetens

Den som har reell kompetens har skaffat sig kunskaper som motsvarar kunskaperna från en kandidatexamen, genom andra studier än högskolestudier, eller genom yrkeserfarenhet.

För att ansöka om reell kompetens ska du skicka med ett brev (bilaga 4) där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar en kandidatexamen och eventuell särskild behörighet. Du ska också skicka med dokumentation av studier och/eller yrkeslivserfarenhet. DOCH gör sedan en jämförelse görs mellan uppställda förkunskapskrav och de kunskaper du hänvisar till. Prefekten beslutar om din reella kompetens motsvarar kraven för grundläggande eller särskild behörighet för den utbildning som du söker.

Undantag

Om du inte har reell kompetens kommer DOCH bedöma om vi kan ge undantag från behörighetskrav. DOCH kan bara ge undantag från behörighetskrav om du bedöms ha förutsättningar att ändå klara av utbildningen. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ange från vilket eller vilka behörighetsvillkor som du vill få undantag samt motivera varför du menar att du kommer att klara utbildningen. Prefekt beslutar om undantag.

I din ansökan om reell kompetens/undantag ska du skicka med:

Ett brev där du ansöker om reell kompetens/undantag och motiverar varför du menar att du kommer att klara utbildningen. Det CV som du skickar in tillsammans med din ansökan ska vara utförligt och vara styrkt med bilagor. Du kan styrka ditt CV med intyg från arbetsgivare, eller andra som du har arbetat tillsammans med, program, recensioner eller liknande. CV ska innehålla din yrkeserfarenhet inom det sökta konstområdet, men även andra yrkeserfarenheter som kan ge de kunskaperna som finns i målen för kandidatexamen. Utbildningar/kurser är också viktiga.

DOCH kommer att efter sista ansökningsdag kalla dig till ett prov. Du får information om på vilket sätt provet ska göras. DOCH kommer att bedöma din reella kompetens eller möjligheten att ge dig undantag utifrån hur du visar att du kan använda dina kunskaper enligt lärandemålen som finns beskrivna här nedanför. Vi gör en total bedömning utifrån ditt brev, de meriter du visar i ditt CV och hur du har löst uppgiften.
 

Share |