Foto: Håkan Larsson

Masterprogram i samtida dansdidaktik

Masterprogrammet i samtida dansdidaktik består av sammantaget två års heltidsstudier på avancerad nivå. Utbildningen är forskningsförberedande och leder till en konstnärlig masterexamen i koreografi med inriktning mot dansdidaktik.

Programmets syfte är att yrkesverksamma inom det danspedagogiska området ska ges möjlighet att fördjupa sin kunskap i och om dans, koreografi och konstnärliga processer ur ett samtida didaktiskt, estetiskt och sociokulturellt perspektiv. Kunskaperna kan leda vidare till att verksamhetsfältet vidgas eller spetsinriktas, men det kan också leda till forskning inom det dansdidaktiska området.

Samtida dansdidaktik är ett svar på den pågående utvecklingen inom både det konstnärliga och vetenskapliga området. Inom båda områden vidgas idag gränserna för vad som uppfattas vara kunskap, hur den skapas, av och för vem och i vilket sammanhang. Inom det konstnärliga området tar det sig uttryck genom att danspraktiker utvidgas och att nya metoder och sammanhang för att skapa, visa och lära dans utvecklas. Samtidigt som dansbegreppet inom en del av konstområdet utmanas och vidgas mot det performativa ökar danstekniska krav inom andra områden. Utbildningen i samtida dansdidaktik bygger på de ändrade förutsättningarna både konstnärligt och vetenskapligt och innebär att studenterna möter nya dansdidaktiska metoder, kritiskt granskande förhållningssätt och får möta ett interaktivt arbetssätt som är såväl process- som resultatinriktat.

Studenten ska även ges möjlighet att vidga det danspedagogiska fältet och utveckla kunskaper om estetik grundad i en sociokulturell medvetenhet för att möta både lokalt och globalt aktuella frågor. I dagens allt mer heterogena värld är situationsbaserad undervisning och nya didaktiska metoder nödvändiga för att möta kroppar med olika identiteter och behov i skilda sammanhang. Ett utvidgat verksamhetsfält förutsätter också kunskaper om kulturpolitik på olika nivåer samt kompetens i att leda, utveckla och genomföra projekt med olika samarbetspartners i nya sammanhang.

Dansdidaktik är ett forskningsområde som är i behov av utveckling. Avsikten är att programmet ska medverka till att studenter kan fortsätta på forskarnivå för att utveckla nya koncept och undervisningsverktyg som utvecklar dansdidaktiken som kunskapsområde.

Den framtida arbetsmarknaden kan vara inom det kulturella området i stort. Det kan exempelvis innebära att utveckla danspedagogiska projekt i relation till frågor om integration, jämlikhet, genus och demokrati. Det kan också ske i samband med mer traditionell scenkonstnärlig verksamhet som exempelvis samarbetsprojekt mellan danspedagoger och olika scenkonstärliga institutioner för att utveckla mångfald både på scen och i salong.

Masterprogrammet omfattar två års studier på heltid. Utbildningen är upplagd med dels undervisning i intensivperioder dels på distans. Mellan undervisningstillfällena fortsätter studenterna arbetet med självständiga uppgifter och arbete inom mastergruppen. Studenterna har även möjlighet att välja valbara kurser där kontinuerlig undervisning förekommer.

Utbildningsplan

Utbildningsplan masterprogram i samtida dansdidaktik, 120 hp, HT15 - PDF

Examen

Utbildningen leder till en konstnärlig masterexamen i koreografi med inriktning dansdidaktik.

Kontakt

Ingrid Redbark Wallander, programansvarig
Tel:+46 8 494 00 886
E-post: ingrid.redbark.wallander@uniarts.se

Utbildningsadministrativa avdelningen
Tel: +46 8 494 00 850
E-post: studieinfo.doch@uniarts.se

Foto: Håkan Larsson

Share |

Masterprogram i samtida dansdidaktik

120 hp
Heltid och halvtid

Ansökan: Nästa planerade programstart är hösten 2017

Behörighet

Grundläggande behörighet för programstudier på avancerad nivå: kandidatexamen eller motsvarande

Särskild behörighet

- Svenska1,2,3/B eller motsvarande,
- Engelska 5 och 6/B eller motsvarande,
- Godkänt arbetsprov som visar egen erfarenhet av och förmåga att utveckla pedagogiskt arbete i konstnärlig verksamhet,
- Godkänt behörighetsprov som visar konstnärlig, pedagogisk och reflekterande förmåga.

Svenska B/1, 2, 3 och Engelska B/Engelska 5 och 6 är kurser från den svenska gymnasieskolan. Du ska visa att du har motsvarande kunskap.