Foto: Einar Kling-Odencrants

Kandidatprogram i cirkus

Kandidatprogrammet i cirkus omfattar kunskap i konstnärliga uttryck i cirkuskonstens många former där studenten efter utbildning ska kunna träffa självständiga estetiska val och bidra till utvecklingen av cirkus som konstform.

Kandidatprogrammet i cirkus tar avstamp i cirkustekniska kvalitéer och konstnärliga traditioner för att uppnå en hög teknisk och konstnärlig kompetens. Genom mötet med olika dansformer och andra kroppsliga uttryck ges studenten möjlighet att utforska sin disciplin samt utveckla sitt personliga språk. Studenten ges redskap att påverka sin individuella tekniska utveckling genom kroppskontroll, kunskap om träningsplanering, anatomi och hälsa samt självkännedom.

Programmet syftar till att ge studenten verktyg för att utveckla sin konstnärliga praxis på två plan. Dels att kunna samarbeta i ett kollektiv och vara med att skapa sin egen plats inom en gemensam vision och organisation. Dels ska utbildningen ge studenten redskap att kunna skapa sina egna nummer och föreställningar. Studenten förväntas därför tillägna sig kunskaper om koreografi, regi, konstnärliga processer och entreprenörskap. Studenterna får arbeta med gestaltning, karaktärsarbete, interpretation, improvisation och mötet med publiken. De olika aspekterna av det skapande sceniska arbetet fördjupas genom att kontinuerligt utforska, skapa, repetera, presentera konstnärliga projekt i små och stora format. En annan viktig del är kunskap om säkerhet i både tränings- och riggteknik samt mental träning för att kunna hantera olika riskfaktorer i cirkusarbetet.

I kandidatprogrammet i cirkus ingår också att studenten ska kunna relatera sin egen verksamhet i en historisk, konstnärlig och samhällelig kontext. Detta innebär t.ex. arbete med cirkuskonsternas historia, cirkuskonstens placering i kulturlandskapet, kunskap om andra konstområden, samt om kropp, kultur och konstens samhälleliga implikationer. Studenten ges redskap för att kunna reflektera över sin egen praxis som artist och konstnär samt att sätta in sitt arbete i ett historisk och konstnärlig sammanhang. Dessutom ska studenten ges förmågan att verbalisera och kommunicera sina konstnärliga idéer och sin verksamhet.

Utbildningen leder till en konstnärlig kandidatexamen.

Antagning

Antagning sker vartannat år via antagningsprov.

Utbildningsplan

Utbildningsplan kandidatprogrammet i cirkus 180 hp HT 2015 - PDF

Kontakt

För information om ansökan och antagningsprov kontakta
Utbildningsadministrativa avdelningen
Telefon: +46 8 494 00 850
E-post: studieinfo.doch@uniarts.se

Foto: Einar Kling-Odencrants

Share |

Kandidatprogram i cirkus

Grundnivå, 180 hp
Heltid

Ansökan: Nästa planerade programstart är hösten 2017. Information om ansökan och antagningsprov publiceras i början av december 2016.

Behörighet

Grundläggande behörighet med undantag för Svenska 1,2 och 3 samt Engelska 6.