Det ena genom det andra. En forskningsrapport kring dans, analys och historieskrivning med utgångspunkt i Vietnam

Rapporten utgår från Dance between two Countries – sharing experience, ett dansutbytesprojekt mellan Vietnam och Sverige 2003-2005 då Katarina Lion arbetade tillsammans med svenska och vietnamesiska danskonstnärer.

Då lades dessutom en grund för utökat samarbete mellan forskare, skribenter och lärare inom dansområdet i Vietnam. Samarbetet omfattade både vetenskap och konst vilket tydliggjordes av att huvudmannaskapet för samarbetet delades mellan dansinstitutioner i Vietnam och Institutionen för Musik- och teatervetenskap på Stockholms universitet i Sverige.

2005 fick Lion i uppdrag att i ett av Sidas utbytesprojekt undervisa i dansanalys och danshistoria i Vietnam. Uppdraget kom att bli en utveckling och bearbetning av tidigare dansutbytesprojektet och inkluderades även i Lions forsknings- och undervisningsarbete på Dans och Cirkushögskolan. I mötet med studenterna i Vietnam, men också i Sverige, uppstår kulturkrockar. Synen på danshistorien och vikten av kanon blir en utgångspunkt för ett kritiskt granskande av det egna genom det andra.

Rapporten diskuterar bland annat om dansanalytiska verktyg som används i undervisningen på Dans och Cirkushögskolan är möjliga att använda vid analys av vietnamesisk dans. Är de skapade utifrån ett västerländskt sätt att tänka om dans? Vad innebär modern dans i Vietnam och är begrepp som modern och postmodern möjliga att applicera på vietnamesisk dans eller är de alltför förknippade med ett västerländskt sätt att kategorisera dans? Det är några av de frågor som diskuteras i rapporten, en av de första i sitt slag som även ger en insikt i den vietnamesiska dansen både ur ett historiskt och samtida perspektiv.

Katarina Lion är sedan 2001 fil. dr i Teatervetenskap med inriktning på dansforskning och undervisar i danshistoria på Stockholms universitet och Kungliga Svenska Balettskolan. Lion är dessutom anställd som gästlektor på Dans och Cirkushögskolan där hon är huvudlärare i konstnärliga och vetenskapliga metoder samt delansvarig för kursen Konst, Kropp och Kultur. Sedan 2008 har hon ett forskningsprojekt tillsammans med koreografen Marie Fahlin, vilket behandlar analys av dans utifrån vetenskapliga och konstnärliga perspektiv. Lion var projektledare för dansutbytesprojektet mellan Sverige och Vietnam 2003-2005. Projektet omfattade en dansworkshop i Hanoi 2004 och en utbytesföreställning på Operan i Hanoi. Mellan hösten 2005- 2007 var hon konsult för Sida-projektet rörande dansteoriutbildning i Vietnam. Projektets svenska huvudman var NorrlandsOperan.

Share |