Foto: Sofia Sundström

Studentens A-Ö

A

Adjunkt
En lärarkategori vid universitet och högskola.

Adressändring
Högskolan lagrar din folkbokföringsadress i studeranderegistret. Om du vill ha din post till någon annan adress än den där du är folkbokförd, eller om du inte är skriven i Sverige, måste du själv meddela alternativ adress.

Alumn
Före detta student. Ordet kommer från latinets ”alumnus” som betyder lärjunge eller skyddsling.

Anmälan
Anmälan till kurser och program sker genom anmälningsblanketter som laddas ner från högskolans hemsida.

Anmälningsavgift
Sökande som kommer från länder utanför EU/EES eller Schweiz ska i samband med att de söker till en kurs vid en svensk högskola betala en anmälningsavgift på 900 kronor. Se även Studieavgift.
» Läs mer om hur du betalar anmälningsavgiften

Anstånd med att börja programstudier
Anstånd med studiestarten p g a militärtjänstgöring eller barnledighet kan sökas i samband med att du anmäler dig. Blir du antagen till ett utbildningsprogram men inte kan ta din plats i anspråk, kan du även av andra skäl ha möjlighet att skjuta upp din studiestart. För att anstånd/uppskov ska beviljas krävs tungt vägande skäl som ska styrkas med intyg, vilket lämnas till Utbildnings- och forskningsenheten.

Antagningsordning
Antagningsordningen innehåller de regler som högskolan tillämpar, dels när det gäller ansökan, behörighet och urval, dels för hur beslut om antagning fattas och hur beslut om obehörighet överklagas.

Arbetsmiljö
Hur din arbetsmiljö vid högskolan ska fungera styrs ytterst av arbetsmiljölagen. Inom högskolan finns en organisation med skyddsombud. Studenterna kan genom studentkåren utse egna s. k. studentombud.

Avancerad nivå
Kurser inom högskolan kan läsas på olika nivåer. För att läsa kurser på avancerad nivå krävs att den sökande har läst ett visst antal poäng på grundnivå. För att antas till ett program på avancerad nivå krävs att studenten har en kandidatexamen eller motsvarande. En examen på avancerad nivå är normalt ett behörighetskrav för utbildning på forskarnivå.

B

Barnomsorg
Är du skriven på studieorten kan du söka kommunal barnomsorg. Kontakta respektive kommun för ytterligare information.

Behörighet
För att studera vid universitet eller högskola måste du uppfylla vissa behörighetsvillkor. Grundläggande behörighet måste uppfyllas av alla som ska studera oavsett vilken högskoleutbildning det gäller. Därutöver förekommer ofta krav på särskild behörighet för olika utbildningar. Den särskilda behörigheten varierar beroende på vilken utbildning det gäller.

Betyg
Som betyg på genomförd tentamen eller avslutad kurs vid högskolan används vanligen uttrycken Underkänd, Godkänd och ofta också Väl godkänd. Vad som gäller framgår av kursplanen för den kurs du läser.

Bibliotek
DOCHs bibliotek omfattar både kurs- och referensmaterial och är tillgängligt för högskolans studenter och lärare samt externa låntagare. Läs mer på bibliotekets hemsida.
» DOCHs bibliotek

Bolognaprocessen
Ett utvecklingssamarbete mellan 45 europeiska länder, som syftar till att utbildningar och examina ska vara jämförbara mellan de olika länderna för att förenkla studenternas rörlighet.

Bostadsbidrag
Barnfamiljer och ungdomar mellan 18 och 29 år kan ha rätt till bostadsbidrag. Ytterligare upplysningar finns hos Försäkringskassan.
» Försäkringskassan

C

Cirkushallen
DOCHs cirkushall ligger på Brinellvägen 34, Stockholm.

CSN, Centrala studiestödsnämnden
CSN är den myndighet som handlägger ansökningar om studiemedel.
» CSN

D

Dansträning
Inom DOCHs kandidatprogram i dans respektive danspedagogik samt delar av Ämnelärarprogrammet i dans tränar du dina valda dansämnen varje dag under terminerna. Träningen är en poänggivande del av utbildningen.

Datorbokning
I biblioteket finns studentdatorer. Följande regler gäller:

 • De bokningsbara datorerna måste bokas.
 • Om man inte har bokat sin dator är det fritt för vem som helst att boka den efter 15 minuter.
 • Vid lunchtid (vardagar 12-14) gäller 15 min/person vid de ej bokningsbara datorerna.
 • Om man inte kommer till sin bokade tid är det fritt för vem som helst att använda datorn efter 15 minuter.

Delegationsordning
Högskolan reglerar i en delegationsordning vilka organ eller ansvariga som får fatta vilka beslut.

Dispens
I samband med att du anmäler dig som sökande till en kurs eller ett program kan du begära att få dispens eller undantag från ett eller flera behörighetskrav. Du ska själv motivera varför du vill ha undantag och ge underlag för en bedömning av om du har tillräckliga kunskaper för att klara av att läsa utbildningen. Om du har informella meriter som tillsammans med dina formella meriter kan motsvara behörighetskravet ska du istället ansöka om att få din reella kompetens validerad.

Disciplinnämnd
Nämnd som handlägger frågor om disciplinära åtgärder (t ex avstängning) vid användande av otillåtna hjälpmedel (fusk) eller störande av undervisning.

Disputation
Så kallas det tillfälle vid vilket en doktorand, d v s en studerande på forskarnivå, lägger fram och försvarar sin avhandling inför opponent, lärare och allmänhet.

Docent
Titel som anger att en lärare har särskild forsknings- och undervisningskompetens.

Doktor
Titel för person som avlagt doktorsexamen.

Doktorand
Doktorand, eller studerande på forskarnivå, är en person som efter sin examen på avancerad nivå fortsatt med forskarutbildning i ett ämne.

Doktorsavhandling
Vetenskaplig eller konstnärlig avhandling (uppsats/forskningsarbete) som måste försvaras offentligt för doktorsexamen. Formen för dokumentation under konstnärliga studier på forskarnivå är under utveckling.

Doktorsexamen
Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Efter halva tiden kan utbildningen avslutas med en licentiatexamen.

E

ECTS
ECTS står för European Credit Transfer System och är en metod som används för att jämföra och värdera omfattning och betyg på utbildningar inom EU. Ett läsår ger 60 ECTS-poäng i samtliga medverkande länder.

Egendom som tillhör DOCH
Det åligger den studerande att vara aktsam om skolans egendom. Föremål som skadas eller ej återlämnas skall ersättas av den studerande. Avvikelser och fel på utrustningar och lokaler skall rapporteras till infra@doch.se. Bedöms felet som brådskande eller av alvarlig karaktär skall intendent kontaktas. Dagtid 08-567 422 30 eller AHS 020-55 20 00 jour (kvällar och helger).

När utbildningen avslutas skall följande vara uppfyllt:

 • Nycklar och tags återlämnade
 • Kopieringskort återlämnade och ev kvarvarande skulder för kopiering och utskrifter skall vara betalda
 • Bibliotekets böcker, cd, video mm återlämnade
 • Dräkter från kostymförrådet återlämnade
 • Lånad rekvisita eller annan utrustning återlämnade
 • Ev. kvarvarande skulder för undervisningsmateriel ska vara betalda
 • Ev. böcker från annat bibliotek eller materiel från annan institution, för vilken skolan står som garant, ska vara återlämnade eller ersatta
 • Ev. handlingar som lånats ur arkivet ska vara återlämnade.

Epost
DOCHs studenter får e-postkonton inom högskolans domän. Kommunikation mellan högskolan och studenterna sker främst genom denna e-postadress. Studenterna ska regelbundet gå in och läsa denna e-postkorg. Högskolan har inte register för privata e-postadresser till studenterna.

Erasmus
Erasmus är EU:s utbytesprogram för studenter. Utlandsstudierna, eller -praktiken, ska omfatta minst 3 månader och högst ett år. Kurserna ska tillgodoräknas fullt ut vid hemuniversitetet. Studierna finansieras vanligtvis med svenska studiemedel och man kan få stipendium för att täcka vissa merkostnader.

Examen
Se Konstnärlig examen, Generell examen respektive Yrkesexamen.

Examensarbete
Större uppgift som ska vara ett självständigt arbete och ofta utgör avslutning på en utbildning. Omfattningen är olika mellan utbildningar som leder till olika examina.

Examensbevis/kursbevis
Examensbevis eller kursbevis är det dokument som visar att du uppfyllt kraven för en viss examen eller kurs. Examens- och kursbevis utfärdas på begäran av Utbildnings- och forskningsenheten vid DOCH.

Examination
Kontroll av studenters kunskaper inom utbildningen. Vid examinationen, som kan vara skriftlig, muntlig eller bestå i annan form av presentation, prövas om dina kunskaper, förmågor och färdigheter motsvarar kursens mål. Examinationen kan både ske vid särskilda examinationstillfällen och kontinuerligt under kursen.

Examinator
Lärare som förrättar examination.

F

Folkbokföring
Enligt lag måste du vara folkbokförd – skriven – där du bor. Detta gäller även studenter som flyttar till Stockholm för att studera. Kontakta Skatteverket för information. Högskolan använder folkbokföringsadressen i studeranderegistret.
» Skatteverket

Forskarnivå
Kurser inom högskolan kan läsas på olika nivåer. Kurser på forskarnivå läses normalt av studenter som antagits som doktorander inom utbildning på forskarnivå.

Forskarutbildning
Utbildning som ska ge de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning inom ett ämne. För att kunna antas till forskarutbildningen måste du ha avlagt minst ettårig examen på avancerad nivå och uppfylla den särskilda behörighet som krävs för ämnet.

Framträdande
Studerande har inte rätt att framträda i DOCHs namn utan tillstånd från skolans ledning. Programblad och annan information som trycks vid framträdande i skolans namn, exempelvis turnéer, praktik, studioföreställningar ska godkännas av handledare, utbildningsledare eller motsvarande. Skolans logo och vissa basfakta om skolan ska alltid finnas med. Underlag för detta finns hos informationsansvarig.

Fristående kurs
» Se fristående kurser

Free Mover Student
En sk. Free Mover student är en utländsk student som på egen hand organiserar sina studier vid högskolan. Du ansöker direkt till högskolans kurser och program och är inte bunden till några avtal mellan olika lärosäten. Det senare är skillnaden mot utbytesstudenter som söker till kurser inom ramen för ett utbytesavtal mellan två lärosäten.

Fotografering och bandupptagning
Fotografering och bandupptagning är förbjuden under föreställningar. Fotografering och bandupptagning för privat bruk under lektioner är endast tillåten om samtliga närvarande studerande samt berörd lärare och musiker tillåter det. Yrkesmässig fotografering och bandupptagning inom skolans lokaler är endast tillåten efter att skolans ledning givit tillstånd.

Funktionshinder
Studenter som har ett funktionshinder kan få stöd i studierna. Det gäller även den som har dokumenterade läs- och skrivsvårigheter. Du har möjlighet att få exempelvis anteckningsstöd under föreläsningar, teckenspråkstolk, kurslitteraturen som talböcker eller längre tid vid tentamen. Det är viktigt att du redan när du anmäler dig till ett program eller en kurs tar kontakt med Utbildnings- och forskningsenheten så att högskolan kan förbereda material m.m. inför din ankomst.

Fusk
Det räknas som fusk om man använder otillåtna hjälpmedel under prov eller annat examinationstillfälle, liksom om man är ”osportslig” och stör eller hindrar undervisning, prov eller dylikt. Även att plagiera material utan att ange källa i hemtentamen eller uppsatsskrivning är fusk. Misstanke om fuskförsök anmäls till rektor och ärendet behandlas i högskolans disciplinnämnd.

Försäkringar
Registrerade studenter och forskarstuderande är försäkrade under studietiden. Teckna också egen olycksfallsförsäkring. Frivillig sjukpenningförsäkring kan tecknas genom Försäkringskassan.

G

Generell examen
Det finns tre typer av examina vid DOCH: konstnärlig examen, generell examen och yrkesexamen. Vid DOCH kan generell examen ges i form av högskoleexamen eller kandidatexamen.

Grundnivå
Kurser inom högskolan kan läsas på olika nivåer. För tillträde till kurser på grundnivå krävs att studenten uppfyller grundläggande behörighet. Kurser och program på grundnivå kan rikta sig till nybörjare inom högskolan. Detta innebär att det inte finns krav på att de sökande ska ha läst vid högskola tidigare. Kurser och program på grundnivå kan även ställa krav på tidigare högskolestudier och riktar sig då inte mot nybörjare inom högskolan. Examina på grundnivå är högskoleexamen och kandidatexamen.

H

Handikappservice
Se Funktionshinder.

Husguide
» Akademiska hus

Huvudområde
En generell examen måste alltid baseras i ett huvudområde med fördjupade studier och examensarbete. Omfattningen av huvudområde och examensarbete beror på vilken examen som avses. Kontakta Utbildnings- och forskningsenheten för ytterligare information.

Hälso- och sjukvård
» Se Studenthälsan

Högskola
Det finns både statliga och privata högskolor och universitet i Sverige. DOCH är en statlig konstnärlig högskola finansierad främst av statliga utbildnings- och forskningsresurser.

Högskoleexamen
Högskoleexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 120 hp (2 år), inklusive minst 7,5 hp ska utgöras av ett självständigt arbete. Se högskolans examensordning för övriga krav för examen.

Högskoleförordning
I högskoleförordningen har regeringen skrivit fram regler om behörighet, urval, anställning av lärare och andra frågor som rör ledning, forskning och undervisning inom högskolan.

Högskolelag
I högskolelagen har riksdagen ställt upp de övergripande ramarna för all högskoleverksamhet.

Högskoleledning
Högskoleledningen består av rektor, prorektor och förvaltningschefen.

Högskolepoäng
Studiernas omfattning anges i högskolepoäng (hp). 1,5 hp motsvarar en veckas heltidsstudier och 60 hp ett helt läsårs heltidsstudier.

Högskoleprovet
Högskoleprovet är ett kunskaps- och färdighetsprov som mäter vissa förutsättningar att klara högskolestudier. Räcker inte dina gymnasiebetyg kan provet vara ytterligare en chans att bli antagen. Vid DOCH sker urval till kurser och program oftast utifrån särskilda antagningsprov.

I

Information
Programblad och annan information som framställs av utbildningarna ska godkännas av Informationsansvarig. Mallar är framtagna och skall användas där så är lämpligt

IT
» Introduction to the computer environment

J

Jämställdhet mellan könen
På högskolan finns en jämställdhetsplan som beskriver arbetet med säkra jämställdhet mellan könen.

K

Kandidatexamen
Konstnärlig eller generell examen på grundnivå, omfattande sammanlagt 180 hp, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp. Se högskolan examensordning för lokala krav för examen. Kandidatexamen är ett krav för behörighet till utbildningsprogram på avancerad nivå.

Kandidatprogram
Utbildningsprogram på grundnivå, för generell eller konstnärlig examen.

Komplettering
När du anmäler dig som sökande till en kurs eller ett program ska du skicka in din ansökan med alla begärda bilagor senast sista ansökningsdag. Om du inte har avslutat dina gymnasiestudier kan du komplettera med gymnasiebetyget efter vårterminens slut. Detta gäller inte för sommarkurs. Se ytterligare information på anmälningsblanketten och i Antagningsordningen.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Du som redan har ämnesstudierna som krävs för en ämneslärarexamen i dans kan gå en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) på DOCH och läsa in kurser inom Utbildningsvetenskaplig kärna och Verksamhetsförlagd utbildning som krävs för en lärarexamen. KPU omfattar 90 hp och kan läsas på hel- eller deltid.

Konstnärlig examen
Det finns tre typer av examina vid DOCH: konstnärlig examen, generell examen och yrkesexamen. Vid DOCH kan konstnärlig examen ges i form av högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen samt masterexamen.

Kopiering och utskrifter
För att kunna ta kopior på DOCHs kopiator och göra datautskrifter använder man sin "tag". Denna hämtar du på vaktmästeriet vid studiernas början. Tappar du "taggen" så är ersättningskostnaden 200 kr. "Taggen" kan laddas med pengar för kopiering/utskrifter. Minimibeloppet är 50 kr. Ingen återbetalning på kopiator/utskrift pengar. Studerande ska betala för alla kopior. Kopior som delas ut av lärare avräknas från de kopior som kortet berättigar till. Vid arbete med specialarbeten, examensarbeten, motsvarande ska studerande betala för alla kopior tills att tre original av slutversionen av arbetet lämnats in till ansvarig kursledare/utbildningsledare, samt för ev. egna kopior av arbetet."Taggen" ska återlämnas när studierna avslutats.

Kostymförråd
Kostymer får endast lånas för att användas i skolans verksamhet. Kostymer skall återlämnas rengjorda enligt föreskrivna rekommendationer. Skadade eller förkomna kostymer skall ersättas. Vissa kostymer från produktioner i Dansarutbildningen och Koreografutbildningen kan bara lånas efter överenskommelse med resp utbildning. Boka tid för provning uthämtning på mail infra@doch.se. Ansvarig är teknik och säkerhetsansvarig.
» Förteckning över kostymförråd

KUFU-nämnden
Ett beslutande organ inom DOCH som bl.a. beslutar om utbildningsplaner, anställningsprofiler. Ledamöterna är lärare, forskare och studenter vid högskolan.

Kurs
Kurser utgör grundenheterna inom all utbildning. De kan läsas inom ramen för ett utbildningsprogram eller fristående då man själv kombinerar kurser till en egen utbildning. De flesta kurser omfattar mellan 5 och 30 hp.

Kursbevis
Se Examensbevis/kursbevis.

Kursplan
För kurs på grundnivå eller avancerad nivå inom högskolan ska det enligt högskoleförordningen finnas en kursplan. Dokumentet fastställs av högskolans Kursplanenämnd och innehåller bl.a. kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, läromedel och hur examination går till.

Kårobligatorium
Studenter var t.o.m. sista juni 2010 enligt lag skyldiga att tillhöra en studentkår. Efter det att kårobligatoriet upphört kvarstår studenternas rätt att finnas representerade i högskolans beslutande och beredande organ.

L

Ladok
Det system som högskolan använder för att registrera dig på kurser och de poäng du tagit.

Larm
Dans och Cirkushögskolan är larmad under terminstid. Vaktmästeriet meddelar larmtider som kan variera vid t.ex. långhelger.
Du kan inte vara i lokalerna när dom är larmade.Falsklarm kostar ca 3000 kr och betalas av utlösaren

Lektor
En lärarkategori vid universitet och högskola.

Learning Agreement
En överenskommelse inför utbytesstudier som du ingår med DOCH och den utländska högskolan där du ska läsa. Överenskommelsen gäller vilka kurser du ska läsa och hur dessa ska tillgodoräknas i dina studier på DOCH.

Licentiatexamen
Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Efter halva tiden kan utbildningen avslutas med en licentiatexamen.

Likabehandling av studenter
Studenter ska behandlas likvärdigt oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.

Lokaler
DOCHs lokaler är endast till för DOCHs verksamhet. Studenter har tillstånd att under terminstid använda lokalerna den tid då lessa inte är larmade. Observera att larmtiderna kan variera, t. ex. vid helger. Studenter får inte träna ensamma i skolans lokaler. Studenter som befinner sig i skolans lokaler på kvällar och helger ska på uppmaning kunna legitimera sig för bevakningspersonal. Studenter som vill använda skolans salar för enskilt arbete ska skriva upp sig på bokningslistan. DOCH har alltid rätt att ändra bokningar om det krävs för verksamheten. Vid arbete i skolans lokaler får utomstående delta endast om detta krävs för uppgiften, och med huvudlärares/utbildningsledares kännedom. I övrigt får utomstående inte använda lokalerna.

Lokalvård
Ansvarig för lokalvården på Brinellvägen är Teknostäd. Kontaktperson inom DOCH är Lars Nyberg 08-494 00 306. Under terminstid och vardagar städas studior och omklädningsrum före kl. 08.00. Övriga lokaler städas dagtid.Det är förbjudet att använda vanliga rengöringsmedel på dansgolven p.g.a. halkrisk. Fråga vaktmästarna eller lokalvårdarna vid behov av rengöring. Harts är förbjudet i alla studior. Alla kvarglömda persedlar i undervisningssalar samlas upp före städningen varje morgon och läggs i särskilda lådor i ett förråd. Fråga på vaktmästeriet!

Läromedel
Läromedel för kurser inom DOCH kan bestå av t.ex. kurslitteratur (böcker och artiklar), musikstycken eller klipp ur filmer. Studenterna har tillgång till litteratur och andra medier genom högskolans bibliotek.

M

Magisterexamen
Konstnärlig eller generell examen på avancerad nivå, omfattande sammanlagt 60 hp, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp. Se högskolans examensordning för lokala krav för examen. Vid DOCH finns möjlighet att få en konstnärlig examen på avancerad nivå.

Magisterprogram
Utbildningsprogram på avancerad nivå omfattande 60 hp. För behörighet krävs kandidatexamen eller motsvarande.

Masterexamen
Konstnärlig eller generell examen på avancerad nivå, omfattande sammanlagt 120 hp, inklusive ett självständigt arbete om minst 30 hp. Se högskolans examensordning för lokala krav för examen. Vid DOCH finns möjlighet att få en konstnärlig examen på avancerad nivå.

Masterprogram
Utbildningsprogram på avancerad nivå omfattande 120 hp. För behörighet krävs kandidatexamen eller motsvarande.

Motsvarandebedömning
I behörighetskrav och andra sammanhang skrivs ofta kraven som X, Y eller motsvarande. Detta innebär att om du har andra meriter eller kvalifikationer kan du begära att det genomförs en bedömning om ifall dina meriter motsvarar de krav som ställts upp. Bedömningen görs av om meriterna är likvärdiga snarare än lika.

N

Nordplus
Nordiskt utbytesprogram för studenter och lärare.

Närvaro/frånvaro
Sjukdom
Anmälan kan göras till resp. kursledare/lärare/prefekt. Den studerande ansvarar själv för anmälan till försäkringskassan. Läkarintyg fordras fr.o.m. sjunde sjukdagen. Läkarintyg fordras också om studerande inte får delta i dansträning.
Annan frånvaro
Studerande som önskar vara frånvarande på grund av enskild angelägenhet bör anmäla detta i god tid till resp. lärare. Om anmälan av någon anledning ej kunnat göras i förväg skall orsaken till frånvaron meddelas i efterhand till berörda lärare.
Annat uppdrag
Enskilda studerande kan i vissa fall få annat uppdrag, vilket betyder att skolan ålagt den studerande att utföra ett åtagande för skolans räkning. Detta gäller t ex när den studerande:

 • deltar i styrelsearbete eller annat sammanträde
 • deltar i av skolan anordnad turné, föreställning el dyl.
 • deltar i enskilda studiebesök.
 • fullgör av skolan anvisad praktik eller förberedelse till praktik.
 • I vissa fall kan även studentfackliga uppdrag räknas som annat uppdrag.

O

Omprövning
Se överklagan. Vissa beslut, t ex beslut om behörighet och examen, kan överklagas. I samband med att du får del av ett beslut så framgår det om beslutet går att överklaga. Om beslutet inte gynnar dig och du är missnöjd med det kan du begära att högskolan omprövar sitt beslut. Om högskolan inte finner skäl för att ändra beslutet ska det skickas vidare till Överklagandenämnden för högskolan.

Omregistrering
Om du inte har klarat av en kurs och behöver genomgå den igen för att uppnå godkänt resultat kan du i mån av plats omregistreras på kursen. Det kan finnas begränsningar på hur många gånger du kan läsa en kurs.

Omexamination
Om du inte klarat en examination med godkänt resultat finns det ytterligare provtillfällen utöver det ordinarie provtillfället. Ofta läggs omexaminationstillfällen i anslutning till den genomgångna kursen, och ibland strax före terminsstart, d v s i januari och augusti. Det är annars möjligt att enas med examinatorn om när och hur omexaminationen ska ske.

Opponent
Utses av fakultetsnämnden och har som uppgift att kritiskt granska en avhandling och ställa frågor till doktoranden under disputationen.

P

PM
Kort för promemoria och innebär skriftlig inlämningsuppgift.

Postfack
Alla studerande i program och längre kurser har ett eget postfack där meddelanden från högskolan samt ev inkomna meddelanden läggs. Studenten måste dagligen titta i sitt fack samt regelbundet tömma det. Schema anslås på schematavlan i anslutning till entrén. Protokoll och annan officiell information anslås på tavla.

Praktikskolan
Inom kandidatprogrammet i danspedagogik och ämneslärarprogrammet i dans genomför du en del av din verksamhetsförlagda utbildning inom DOCH praktikskola för barn och vuxna. Under en termin planerar och leder du dansgrupper med elever på nybörjarnivå eller mer avancerad nivå inom ditt dansämne.

Prefekt
Den person (professor eller annan lärare) som utsetts av rektor ansvara för och leda ett utbildningsområde.

Prestationspeng
Den summa pengar högskolan får av regeringen för varje helårsprestation. En helårsprestation = 60 godkända högskolepoäng. En helårsprestation beräknas: summan avklarade högskolepoäng på kurs eller delkurs under en viss period dividerat med 60.

Professor
Innehavare av den högsta lärartjänsten och ansvarig för forskning inom sitt ämnesområde.

Program
Se Utbildningsprogram.

Prorektor
Prorektor är ställföreträdare för högskolans rektor.

R

Redigeringsrum
Studerande som behöver använda redigeringsrummen för uppgifter inom undervisningen har rätt att låna nyckel för den tid som överenskommes. Lånet är personligt och den studerande får ej lämna nyckeln vidare. Nyckeln tillhandahålls på vaktmästeriet.

Reell kompetens
Reell kompetens är den samlade kompetens du har, både dina formella meriter såsom skolbetyg och betyg från högskolekurser och informella meriter såsom arbetslivserfarenhet eller kunskaper som du fått på andra sätt. Du kan begära att få prövat om din reella kompetens motsvarar de formella krav som ställts upp i samband med antagning till kurser eller program eller i samband med ansökan om examen. Prövningen av reell kompetens kallas "validering”. Om dina meriter inte motsvarar behörighetskraven vid kan du istället begära om dispens.

Registrering
När du blivit antagen till kurs eller program ska du registrera dig för att inte förlora din plats på utbildningen. Hur och när registreringen ska göras framgår av ditt antagningsbesked eller meddelas i samband med antagningsbeskedet. Information om att du registrerats på en kurs överförs automatiskt till CSN genom studentregistret Ladok.

Rektors beslutssammanträde
I sammanträdet deltar rektor, prorektor, förvaltningschef och en sekreterare.

Rekvisita - annan utrustning
Rekvisita och annan utrustning kan få lånas mot kvitto för att användas i skolans verksamhet. Skadade eller borttappade föremål skall ersättas.

Reservantagning
I samband med antagningen till en kurs eller ett program antas så många studenter som ryms på kursen och om det finns fler behöriga sökande sätts dessa på på reservplats. Om du blivit reservplacerad har du eventuellt möjlighet att påbörja utbildningen om någon eller några av de studenter som antagits till utbildningen avstår från att ta sin plats i anspråk. Du kontaktas då av högskolan strax efter sista svarsdatum eller i samband med registrering.

Respondent
Den som försvarar sin avhandling under disputationen.

Rättelse av personuppgift
Du kan begära att få se de personuppgifter som högskolan har registrerat för dig i samband med anmälan eller studier och om det finns skäl begära att de ska rättas.

S

Scen, säkerhet
För att beträda scennätet krävs utbildning och certifiering av säkerhetsansvarig. All användning av teknik i scen rummet kräver tekniker. Undantag är ljudrack på golvet för undervisning/repetition.

Seminarium
Undervisningsform där man i en mindre grupp diskuterar ett ämne tillsammans med läraren.

Senare del
I vissa fall, när det finns lediga platser på en utbildning, kan högskolan välja att utlysa studieplatser till senare del av ett utbildningsprogram. Du ska då ha med dig meriter som motsvarar de första föregående på utbildningsprogrammet.

Sjukdom
När du blir sjuk ska du första sjukdagen anmäla dig till Försäkringskassan och då tala om ifall du har studiemedel. Vid sjukperioder som är längre än 30 dagar kan du få avskrivning av studielånet. Tag kontakt med Försäkringskassan eller för ytterligare information. Studenter kan även teckna en frivillig sjukpenningförsäkring. Meddela också din prefekt vid längre sjukfrånvaro. Med prefekten kan du diskutera hur du ska ta igen missade moment.

Självständigt arbete
I slutet av ett program gör du ett självständigt arbete där du med stöd av en handledare undersöker en frågeställning utifrån konstnärliga eller vetenskapliga teorier och metoder. Att ha genomfört ett självständigt arbete är ett krav för att få examen. Ett självständigt arbete kan ibland kallas examensarbete.

Studenthälsan
Studenthälsan är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård med särskilt fokus på hälsoproblem under studietiden. Vid mottagningen finns möjlighet till kortare kontakter, vid behov kan hänvisning eller remittering ske till annan vårdgivare. Alla besök är avgiftsfria.  Det går också bra att kontakta Studenthälsan för rådgivning i olika hälsofrågor, genom att ringa på telefontider eller besöka den öppna mottagningen. 
» Läs mer om Studenthälsan

Studentkår
En studentkår tar tillvara studenternas intressen, bl a i utbildningsfrågor och i studiesociala frågor. Genom kåren representeras studenterna i olika beslutande organ inom högskolan, som styrelsen, KUFU-nämnden och kursplanenämnden. Efter 1 juli 2010 är det frivilligt att tillhöra en studentkår (kårobligatoriet). DOCH har en studentkår.
» Läs om studentkåren

Studentkårens post
Post adresserad till studentkåren läggs i studentkårens fack och tas om hand av informationsansvarig. Adresssen till studentkåren är STUDOCH, Dans och Cirkushögskolans Studentkår, Brinellvägen 58, Box 240 45, 104 50 Stockholm

Studentpeng
Den summa pengar regeringen ger högskolan för varje helårsstudent. En helårsstudent = registrerad på 60 hp under ett år. Antal helårsstudenter på en kurs beräknas: antal studenter gånger kursens poäng, dividerat med 60.

Studieavbrott
Om du avbryter dina programstudier för gott ska du anmäla det till högskolan. Vid kortare eller längre uppehåll kan du ansöka om studieuppehåll.

Studieavgift
Studenter som kommer från länder utanför EU/EES eller Schweiz ska innan de kan registeras på en kurs vid en svensk högskola betala en studieavgift. Se även Anmälningsavgift.
» Läs mer om studieavgifter.

Studiehandledning
Dokument som kompletterar utbildningsplan och kursplaner. Här informerar läraren om undervisningens upplägg, examinationstillfällen, möjlighet att göra kompletteringsuppgifter och liknande för den aktuella terminen.

Studieintyg
Du kan vid behov få studieintyg över dina registreringar och studieresultat. Du kan få studieintyg från Utbildnings- och forskningsenheten. Intyget kan fås på svenska eller engelska.

Studiemedel
Det vanligaste sättet att finansiera studier är med statliga studiemedel (lån och bidrag) genom CSN, Centrala studiestödsnämnden. Du kan ansöka om studiemedel samtidigt som du söker till en utbildning. Sök för två terminer i taget om du inte vet att du bara ska läsa en termin.
» CSN

Studieuppehåll
Om du behöver göra uppehåll i dina studier på utbildningsprogram måste du ansöka om detta. Kontakta Utbildningsadministrationen för vidare information om vilka regler som gäller.

Studievägledning
Studievägledning kan du dels få av särskilt ansvariga lärare inom respektive utbildning eller, i mer generella frågor, av handläggarna på Utbildningsadministrationen.

T

Termin
En termin omfattar 20 veckor. Höstterminen börjar i augusti/september och vårterminen i januari.

Läsåret 2012/2013
Höstterminen 2012: 3 september - 20 januari 2013.
Vårterminen 2013: 21 januari - 9 juni 2013.

Läsåret 2013/2014
Höstterminen 2013: 2 september - 19 januari 2014.
Vårterminen 2014: 20 januari - 8 juni 2014

Läsåret 2014/2015
Höstterminen 2014: 1 september 2014 - 18 januari 2015
Vårterminen 2015: 19 januari 2015 - 7 juni 2015

Läsåret 2015/2016
Höstterminen 2015: 31 augusti 2015 - 17 januari 2016
Vårterminen 2016: 18 januari 2016 - 5 juni 2016

Läsåret 2016/2017
Höstterminen 2016: 29 augusti 2015 - 15 januari 2016
Vårterminen 2017: 16 januari 2016 - 4 juni 2016
 

Tillgodoräknande
Ett tillgodoräknande kan göras av studier från andra högskolor under utbildningen eller i samband med examen. Om du läst en kurs vid en annan högskola i Sverige eller utomlands kan denna ersätta en kurs under utbildningen vid DOCH. Kontakta Utbildningsadministrationen för mer information.

U

Undantag
Se Dispens.

Upphovsrätt
I samband med föreställningar som ges inom de olika utbildningarna måste reglerna för upphovsrätt noga respekteras. DOCH har tecknat avtal med STIM om användande av musik till vilken STIM har utföranderätt. Detta innebär att den som ansvarar för en föreställning (producent) i god tid måste kontrollera om den musik som ska användas lyder under detta avtal. I annat fall måste tillstånd sökas hos upphovsmannen. Den som ansvarar för en föreställning (producent) måste också inhämta tillstånd från upphovsmannen att använda, bild, text, foto eller annat som är skyddat av upphovsrätten. Om upphovsrätt inte erhållits i tid stryks resp. nummer.
» Ansökan om att använda skyddad musik
» Ansökan om att använda text, bild och foto
För interna visningar på lektion eller Öppen scen krävs inte detta.

Urval
Ofta finns det fler sökande till en utbildning än antalet tillgängliga platser. Då måste ett urval göras bland de behöriga sökande. Urval till utbildningsprogram sker huvudsakligen genom urvalsprov där de sökandes konstnärliga och tekniska förmåga bedöms. För enstaka kurser sker urval utifrån betyg, provurval (högskoleprovet) eller andra tidigare meriter. Urvalsgrunderna samt urvalsprocessen regleras i respektive utbildnings- eller kursplan. Observera att olika urvalsregler kan tillämpas vid olika universitet och högskolor.

Utbildningsbevakning
Studentrepresentation finns på alla nivåer inom högskolan. Den övergripande och långsiktiga bevakningen sköts emellertid av DOCHs studentkår.
» Läs om studentkåren

Utbildningsplan
Utbildningsplan är ett dokument som styr innehållet i och organisationen av ett utbildningsprogram. I utbildningsplanen anges de kurser som utbildningen omfattar, dess huvudsakliga uppläggning samt de särskilda behörighetskrav som gäller för antagning till utbildningen. KUFU-nämnden fastställer utbildningsplan för programmen.

Utbildningsprogram
Ett utbildningsprogram är en av högskolan planerad studiegång för en examen. De flesta programmen har en fast studiegång med i huvudsak obligatoriska ämnen och kurser. Kontakta Utbildnings- och forskningsenheten för att få veta mer om dina möjligheter att åka på utbytesstudier.

Utlandsstudier
I många ämnen och på de flesta program är det möjligt för dig att förlägga en del av din utbildning till en utländsk högskola. Detta organiseras normalt genom studentutbyten. Utbytet innebär en kostnadsfri studieplats. Du har rätt till studiemedel för studier utomlands och i vissa fall finns möjligheter till stipendium för merkostnader. Se även Free Mover.

V

Val-projektet
Genom Val-projektet kan personer som jobbar i skolan utan lärarexamen läsa in de kurser som krävs för examen parallellt med att de jobbar. Val-utbildning ges endast vid åtta svenska lärosäten.
»Läs mer om Val-projektet.

Validering av reell kompetens
En prövning av din reella kompetens utifrån tidigare meriter från utbildning, praktiska erfarenheter eller andra omständigheter kan göras för att se om dessa motsvarar behörighetskrav eller kan tillgodoräknas i samband med utfärdande av examen. När det gäller prövning under behörighetsbedömningen tas hänsyn till din förmåga att tillgodogöra dig utbildningen. 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Delar av din utbildning kan vara förlagd till en arbetsplats eller verksamhet som är relevant för att de ämnen du studerar och din framtida yrkesverksamhet. Under VFU kan du ha i uppdrag att observera, medverka i eller planera och leda verksamheten. Din VFU ska dokumenteras på det sätt som beslutats i kursplanen. 

W

www.doch.se
Studenterna ska ta del av den information som publiceras på DOCHs webbplats.

Y

Yrkesexamen
Utbildningar som leder fram till särskilda yrken avslutas med yrkesexamen. DOCH har rätt att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan.

Ä

Ämneslärarexamen
DOCH har rätt att ge ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan i dans och dans med fördjupning i koreografi. Ämneslärarexamen omfattar 300 hp och förutom två "ämnen" läser du också kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning.

Ö

Överklagan
Vissa beslut, t ex beslut om behörighet och examen, kan överklagas. I samband med att du får del av ett beslut så framgår det om beslutet går att överklaga. Om beslutet inte gynnar dig och du är missnöjd med det kan du begära att högskolan omprövar sitt beslut. Om högskolan inte finner skäl för att ändra beslutet ska det skickas vidare till Överklagandenämnden för högskolan. Se instruktioner om hur du överklagar i respektive beslut eller i antagningsordningen.