Självständigt arbete ämneslärarprogrammet i dans

I Ämneslärarprogrammet i dans ingår två självständiga arbeten, ett på grundnivå och ett på avancerad nivå. Det självständiga arbetet i Dans med fördjupning koreografi genomförs på grundnivå.

De självständiga arbetena är examensgivande och ska uppfylla följande examensmål:

  • visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och
  • visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
  • visa fördjupad kunskap om konst- och vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder,
  • visa kunskap om relationen mellan konstnärlig grund, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt dess betydelse för yrkesutövningen,
  • visa förmåga att redogöra för och analysera dansens och koreografins roll i samhället,
  • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.


Övrig information om det självständiga arbetet finns här:
    » Riktlinjer för Självständigt arbete
    » FORMATMALL med titelblad och abstract
    » FORMATMALL själva uppsatsen
    » Instruktioner för formatmall för självständigt arbete
    » Upphovsrätt
    » Mall för PM
 

Share |